Inleiding

William Branham Inleiding

William Marrion Branham
William Marrion Branham

Herinneringen en bespiegelingen van de mensen die getuige waren van de vele gebeurtenissen die zich voordeden gedurde de drieëndertig jaar van William Branhams bediening.

Het gehele leven van William Branham werd begeleid foor het bovennatuurlijke. Bij zijn geboorte verscheen een onverklaarbaar Licht en hing boven het bed waar hij in zijn moeders armen lag. Gedurende zijn kindertijd maakten de visoenen die hij zag hem dikwijls bevreesd, en het kostte hem moeite om met deze vreemde gebeurtenissen om te gaan, waarmee niemand hem kon helpen om deze te begrijpen.

Op tweeëntwintigjarig leeftijd werd de verde waar hij naar had uitgezien de zijne toen hij Christus in zijn hart welkom heette. Een korte tijd later, toen hij de Heilige Geest ontving, verscheen het Licht opnieuw vóór hem, en een Stem vertelde hem dat hij het Evangelie moest prediken en bidden voor de zieken.

Nadat hij een tiental jaren had besteed als herder van een kleine, onafhankelijke gemeente, werd zijn bediening gestimuleerd in de publieke schijnwerpers te komen na een bezoek van een Engel van God, die hem uitlegde dat zijn gave moest worden gebruikt on het geloof van de mensen te inspireren voor genezing, en dat het in twee fasen zou worden geopenbaard. De eerste was door middel van een teken in zijn hand, waardoor hij in staat was ziekten te identificeren; de tweede fase was de mogelijkheid om de diepste geheimen van iemands hart te kunnen onderscheiden.

Toen deze opmerkelijk gave voor het eerst in het publiek werd gedemonstreerd in 1946, wat het effect explosief. Ogenblikkelijk begonnen de verslagen van wonderen en genezing te circuleren binnen de Pinksterkerken. Sinds de dagen dat Jesus op aarde wandelde, was er iets dergelijks niet geweest! Binnen een paar maanden was de grootste genezingsopwekking die de wereld ooit ooit had gekend onderweg, en het was bestemd om het aanzien van het Pinkstergebeuren voor altijd te veranderen, om verder te gaan al de grootste religieuze beweging van de twintigste eeuw.

Velen werden geïnspireerd door deze machtige demonstratie van Gods kracht om te genezen, en weldra doorkruisten tientallen evangelisten het land en reisden de wereld over om genezingscampagnes te houden die tienduizenden mensen betrokken. Oral Robert en T.L. Osborn werden de meest bekende persoonlijkheden van de beweging, maar hoewel zij de gave van genezing op verschilden niveaus ten uitvoer brachten, was toch niemand in staat om de 100% nauwkeurigheid van de gave die een kenmerk was van de bediening van William Branham te evenaren. Deze blijft tot op de deze dag met niets te vergelijken.

De volgende twintig jaren reide William Branham de wereld over, het Evangelie predikend en biddend voor de zieken. Hij waarschuwde de mensen voor alle door mensen gemaakte leerstellingen, en wees hen op de onfeilbaarheid van Gods Woord. Zijn boodschap veranderde nooit, en zijn gave bleef onomstreden.

Sinds 1965 is de bediening van William Branham voortdurend wereldwijd uitgebreid. Een groot archief van zijn op band opgenomen predikingen is het vervoermiddel geworden waardoor miljoenen bekend zijn geworden met dit uitzonderlijke werk van God, en heeft een uitstorting van de Geest en een dieper begrip van het Woord gebracht aan een nieuwe generatie.

Introductie

Kort na de dood van mijn grootvader in december 1965, werd een herdenkingsdienst gehouden in Phoenix, Arizona, waar evangelist Tommy Osborn een van de sprekers was. In zijn openingsverklaring, gaf hij de volgende beschrijving van de geestelijke bediening van de man herdacht op die dag:

Wind is het symbool van God, de Heilige Geest. Hij blies over het oppervlak der diepte wanneer de aarde zonder vorm en ledig was. Hij blies over de Rode Zee en opende een pad der bevrijding voor de mensen die geloofden. Hij kwam als een geluid van een stormachtige, machtige wind op de dag van Pinksteren, toen God kwam om met de mens één te worden. Hij heeft hier op onze generatie geblazen, een frisse adem van God in deze twintigste eeuw door de buitengewone bediening van Gods profeet voor die tijd, de man werd bekend gemaakt aan de mensen onder de naam William Branham.

Het is evident dat de man waarover hij sprak geen gewoon persoon was. In feite kan William Branham gerekend worden onder de meest unieke mensen die ooit geleefd hebben, zijn plaats geleek op die van Mozes en Elia, Johannes de Doper en Paulus. Ze waren allen profeten, mannen die door God geselecteerd werden om Zijn gedachten en onderrichtingen te openbaren aan de mensen van hun dag. Zoals het grote gezelschap dat hem voorging, werd de bediening van William Branham door God bevestigd door fenomenale tekenen en wonderen, evenzo werd zijn karakter uitgedrukt door zijn nederigheid.

Een dergelijk leven is een herdenking waard, en daar gaat dit boek over.

Ik werd geboren vier jaar na zijn heengaan, zo is William Branham een grootvader die ik hoofdzakelijk heb leren kennen door foto’s, en door te luisteren naar zijn stem op band. Uit familieverhalen weet ik hoe hij thuis zijn tijd doorbracht, en hoe hij zich met zijn kinderen gedroeg. Hij was een man die geen populariteit voor zichzelf wou en die geen aardse schatten zocht; een man die zijn eigen wagen waste, zijn gras maaide, en die niet in het minst pretentieus was. Maar ik weet eveneens dat hij geen typische, alledaagse vader en grootvader was, wat begrijpelijk is, het feit in achtgenomen dat hij door een merkwaardige gave van onderscheiding, in staat was om in het gebied van het bovennatuurlijke, zelfs de geheimen van het hart van een persoon te openbaren.

Onze levens worden verrijkt als we de levens van de profeten vanouds bestuderen. Maar hoeveel meer begrip van Gods kracht, bedoeling, en plan voor Zijn volk hier bij het sluiten van het heiden tijdperk kan er verworven worden door een dichtere kijk op het leven van het vat dat Hij koos voor onze dag, en door wie Hij ‘Zijn Boodschap’ tot ons zou brengen?

Er is ondertussen een generatie voorbij, sinds mijn grootvader Thuis werd gehaald, om te rusten van zijn moeiten. Gedurende die tijdspanne van veertig jaar, hebben we het heengaan gezien van veel van zijn geliefde vrienden en makkers. Enkele van hen hebben op band geregistreerde getuigenissen achtergelaten van hun ervaringen met Gods diensknecht, maar jammer genoeg deden anderen het niet. Toch, zijn er nog een groot aantal individuen overgebleven, die ooggetuigen waren van de werken van God in dit tijdperk. Daarom heb ik de samenstelling van dit boek benaderd, als een geschiedkundige noodzaak. U staat op het punt een merkwaardige groep mensen te ontmoeten. Elk heeft een verbazend verhaal te vertellen, hoe hun leven op een bovennatuurlijke wijze geraakt werd door het leven en de bediening van William Branham. Ze hebben met hem gewandeld, werkten met hem, volgden zijn samenkomsten overal in het land, rustten uit in de wildernis met hem, hebben zijn campagnes gesponsord, en velen bezochten de gemeente die hij bouwde op de hoek van de Eight en Penn street in Jeffersonville, Indiana.

Mijn bedoeling is gewoon te tonen hoe William Branham rekening hield met diegenen rondom hem, en een blik te werpen achter de schermen van zijn dagelijks leven. Hoewel er nog veel meer verhalen zouden kunnen bijgevoegd worden, geloof ik dat deze representatief zijn voor de duizenden gelijkaardige ervaringen.

Dit zijn hun verhalen. Met hun woorden, drukken zij uit eerste hand uit waar ze naar zochten en hoe de bediening hen veranderde. Hoewel ik soms niet akkoord ga met bepaalde conclusies en meningen, zijn hun herinneringen en ervaringen met Gods profeet onbetaalbaar voor mij. De verhalen zijn chronologisch geplaatst, volgens de leeftijd van de persoon die geïnterviewd werd, van de oudste tot de jongste. Tijdens de samenstelling van het boek, zagen we twee van onze vrienden heengaan, Curtis Hooper en J ack Palmer. Curtis Hooper was een van de eerst geïnterviewden, en hij was nog in staat om het eindwerk van zijn getuigenis na te lezen en er zijn goedkeuring aan te geven. Toen hij sprak over zijn leven, herinnerde hij zich de gebeurtenissen met zo’n klaarheid en tederheid. Ik denk dat jullie blij zullen zijn, dat we de mogelijkheid hadden zijn verhaal in het boek op te nemen.

Jack Palmer werd ziek nadat het interviewproces gestart was, en voor ik hem persoonlijk kon spreken. Het was na zijn heengaan dat ik samen zat met zijn vrouw Pauline, en zij vertelde me hun verhaal.
Er zijn er in het boek die ik voor het eerst ontmoette bij hun interview, maar ik hoorde hun namen noemen door mijn grootvader, op de bandopnames van de predikingen. Anderen zijn al levenslange vrienden. Bijvoorbeeld, Vernon Mann die me aan de Heer heeft opgedragen toen ik pas geboren was. Jackie Wheeler was mijn pianoleraar. Pauline Palmer is de overgrootmoeder van twee van mijn neven, zo hebben we een speciale band. Als een jong meisje, ging ik vaak met mijn grootmoeder winkelen, of ging mee op de lunch bij haar vriendinnen, Mary Norman en Cleo Evans. Ingesloten eveneens de getuigenissen van verschillende familieleden – Oom Billy Paul, Tante Loyce, en twee groottantes, Mabel en Deloris – om een glimp te geven van William Branham als man van de familie.

Ik wil mijn vader, George Smith, een van de meest onzelfzuchtige mensen die ik ken, danken voor zijn hulp bij verschillende van de interviews, wanneer ik niet in staat was om te gaan. Vooral wil ik mijn oprechte dank uitdrukken aan elk persoon die tijd nam om te zitten en zijn gedachten, herinneringen en foto’s met mij te delen. Ik hoop dat dit boek anderen duidelijker zal helpen begrijpen welk soort mens William Branham was, net zoals het mij geholpen heeft tijdens het samenstellen ervan. Ik dacht hem te kennen, maar nu ken ik hem beter. En door de boodschap die hem toevertrouwd was, ken ik Christus.

Angel Smith Signature

Angela Smith (Peru, 2004)
Angela Smith (Peru, 2004)

 

Angela Smith

Angela Smith (bij vrienden en familie bekend als Angel) is de kleindochter van Willliam Branham. In opdracht van Believers International heeft ze op grote schaal door Latijns-Amerika gereisd om de helpende hand te bieden aan de medechistenen in tijden van nood. Angel woont in Tennessee, waar ze zondagsschoolonderwijzeres is bij een lokale gemeente, en ze houdt van koken, lezen, pianospelen, en op avontuur gaan mer haar neefjes wanneer ze vrij heeft.