Welkom op de website van De Samenkomst

Van harte welkom op de website van De Samenkomst!

We wensen u Gods rijke zegen bij uw bezoek aan onze site, die slechts één betrachting heeft het Evangelie van de Here Jezus Christus te verspreiden in het uur waarin we allen leven.

“Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid”
(Hebr.13:8)

Dit werd werkelijkheid in de getuigenis en de Boodschap die William Marrion Branham ons naliet. God betuigde Zichzelf door Zijn nederige dienstknecht.

Wat is ons doel: Het verspreiden van het Evangelie van de Here Jezus Christus zoals de Bijbel het ons zegt:

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”
Mattheus 28:19

Wat ìs de NAAM van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest? Velen die dit zullen lezen, zullen reeds gedoopt zijn in een denominatie-kerk, door besprenkeling of onderdompeling, overeenkomstig Mattheüs 28:19, en kennen toch die Naam niet. Anderen denken erover om zich te laten dopen. Zou u die Naam niet moeten kennen, voordat u gedoopt wordt? Vader ìs geen naam, Zoon is geen naam en Heilige Geest is geen naam…

De Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is: ‘De Here Jezus Christus’, en de enige manier waarop een Christen gedoopt behoorde te worden, is in de Naam van de Here Jezus Christus. Niet door besprenkeling, maar door onderdompeling, zoals Jezus werd gedoopt, door iemand die is vervuld met de Heilige Geest, en die deze openbaring heeft.

Als u gedoopt bent in die titels, behoorde u overgedoopt te worden in de Naam van de Here Jezus Christus.

“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.”
Handelingen 2: 38-39

De Bijbel wijst ons in het boek Maleáchi op het komen van de profeet Elia voor de tweede komst van de Here Jezus:

“Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.”
Maleáchi 4: 5- 6

Ook de Here Jezus verwijst in het Evangelie van Markus naar het komen van deze profeet:

“En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Elías zal wel eerst komen, en alles weder oprichten; en het zal geschieden, gelijk geschreven is van den Zoon des Mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden.” Markus 9: 12

“Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, de profeten verkondigd heeft.”
Openbaring10:7

Het valt niet te ontkennen dat de Here Jezus in onze dag in de persoon van William Marrion Branham een Bijbelse profeet gezonden heeft, wiens Boodschap een wereldwijde opwekking heeft voortgebracht en miljoenen mensen tot het Christendom heeft gebracht. Indien deze Boodschap nauwkeurig wordt bestudeerd, zal duidelijk worden dat in de bediening van William Branham de bovenstaande Schriftgedeelten worden vervuld.