De Samenkomst Boodschapsgemeente


Romeinen 8:13

Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.