De Samenkomst Boodschapsgemeente


Matthéüs 12:35 & 36

De goede mens brengt goede dingen voort uit den goeden schat des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit den boze schat. Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.