De Samenkomst Boodschapsgemeente


Openbaring 10:7

Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.

Posted in on juni 27, 2013.

Comments are closed.